Betere levenstandaard in Dhading,

met behoud van authenticiteit

Stichting Diyo Nepal ondersteunt de bewoners van circa 400 bergdorpjes in het Dhading district in Midden-Nepal. In dit moeilijk toegankelijke gebied is de levenstandaard vergelijkbaar met dat van het Nederlandse platteland rond 1850: grond en vee voor eigen gebruik, lage hygiënestandaard, veel analfabetisme.

In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten proberen we in gepast tempo de levenstandaard te verhogen, zonder de cultuur van dit authentiek land aan te tasten.

Veel van wat we doen vindt plaats in twee multifunctionele community houses in Dhading, die hebben we dankzij speciale donaties kunnen bouwen.

Onze drie pijlers

Duurzaamheid is kenmerkend voor onze projecten. De focus en tevens de drie pijlers van het werk van Diyo Nepal zijn

Educatie is de rode draad in het werk van Diyo Nepal. Oprichtster Ilse Sapkota-Bennink geeft als pedagoge en leerkracht sturing aan tal van initiatieven op het gebied van scholing en educatie. In Dhading is nog veel analfabetisme, mede vanwege de schoolkosten. Met dank aan onze donateurs kan Diyo Nepal vele kinderen naar school laten gaan en ondersteunen de veldwerkers hun ouders in de opvoeding.

Bekijk onze lopende projecten

Zelfredzaamheid vergroten en talenten ontplooien werkt duurzaam. Diyo Nepal richt zich daarbij vooral op vrouwen, zij vormen de spil in de Nepalese samenleving. We geven hen middelen om in hun eigen onderhoud te blijven voorzien: zoals een geit of zaaizaad.

Bekijk onze lopende projecten

Hygiëne laat in Dhading, het werkgebied van Diyo Nepal, veel te wensen over. Er is vaak geen schoon water. Toiletten zijn niet meer dan een gat in de grond, dat na gebruik met een beetje aarde wordt toegedekt. Bacteriën en virussen hebben vrij spel. Mensen hebben vaak weinig weerstand en zijn daarom vatbaar voor allerlei infecties. Veel mensen hebben een slechte gezondheid, vooral veel kinderen hebben infectieziekten. Daarnaast is de voeding vaak eenzijdige en is er gebrek aan (drink)water en kleding. Om structureel in de nood te voorzien helpen we de bevolking met het aanleggen van drinkwatervoorzieningen, sanitair en biogasinstallaties.

Bekijk onze lopende projecten

Lopende projecten educatie

Gezinsondersteuning schoolkinderen

Er zijn een aantal basisscholen in Dhading, maar veel gezinnen kunnen het schoolgeld niet betalen en kunnen bovendien in huis de hulp van de kinderen eigenlijk niet missen. Door het schoolgeld te betalen en opvoedondersteuning te geven,… Lees meer…

zorgt Diyo Nepal ervoor dat steeds meer kinderen toch vijf jaar naar school kunnen gaan waardoor een heel gezin een betere toekomst op kan bouwen.
De afgelopen jaren hebben onze veldwerkers steeds meer ouders zover gekregen om 1 of meer kinderen naar school te laten gaan. De schoolkosten worden betaald en de gezinnen worden door de veldwerkers persoonlijke ondersteund om hun kind tijd te geven voor huiswerk, gezond te laten eten, goed te kleden. Maar ook om zelf van hun kind te leren lezen en schrijven. Het blijkt dat de kinderen heel graag naar school gaan en hun zeggen ouders dat de thuisbegeleiding helpt om hun kinderen te ondersteunen. Ze zien nu zelf ook in dat scholing van hun kinderen in het belang is van het hele gezin onder het mom van ‘Voorspoed begint met kennis’.

Uniformeren zijn verplicht in Nepal, om ongelijkheid in afkomst (het kastenstelsel) te verbergen. Veel kinderen dragen kapotte of niet passende uniformen. Stichting Diyo Nepal betaald het schoolgeld, het schooluniform, de boeken, schriften en het schrijfmateriaal en daarnaast een gezonde schoollunch en uiteindelijk de staatsexamens.


Bijscholing leerkrachten

Basisonderwijs is beperkt beschikbaar in Nepal en de kwaliteit laat te wensen over. Leerkrachten zijn meestal nauwelijks opgeleid. Een korte specialisatie na de middelbare school geeft al een lesbevoegdheid. Lees meer…

Didactische en pedagogische vaardigheden zijn weinig ontwikkeld. Toch moeten leerkrachten vaak met klassen van circa 50 kinderen werken en is lesmateriaal nauwelijks beschikbaar. Diyo Nepal geeft bijscholing aan leerkrachten, om hen in hun werk te ondersteunen. De leerkrachten zijn erg gemotiveerd om deze bijscholing te volgen.

Vrouwenprogramma: gezondheid, hygiëne en voeding

Het vrouwenprogramma richt zich in de eerste plaats op jonge gezinnen en legt de focus op de moeders. Zij vormen het scharnierpunt tussen traditie en modernisering binnen het gezin en de lokale samenleving. Lees meer…


Doel is de kennis en vaardigheden van deelnemers (moeders, tantes en oma’s ) te vergroten door huisbezoeken, groepsgesprekken en workshops in de dorpen en de twee community houses in Dhading.

De afgelopen jaren zijn een aantal ‘taboedoorbrekende workshop’ voor vrouwen gehouden. Dan komen tijdens een dagdeel zo’n veertig vrouwen uit verschillende dorpen samen om in een veilige omgeving over menstruatie of een andere controversiële onderwerp te horen en te spreken. Doel is de problemen die door het taboe in stand worden gehouden herkent en gaandeweg bestreden kunnen worden.

Speciaal onderwijs

Volgens het hindoeïsme is het geboren worden van een gehandicapt kind een straf van de goden. Deze kinderen worden dan ook met veel schaamte omringd en ouders houden ze bij voorkeur binnenshuis. Dit taboe begint langzaam open te breken. Onze veldwerkers zijn betrokken bij twee scholen voor speciaal onderwijs.
Lees meer…

Dovenschool
In Dhading zijn relatief veel kinderen met ernstige gehoorproblemen, tot voor kort waren ze aangewezen op een internaat in de hoofdstad Kathmandu. Onze veldwerkers zijn namens Stichting Vrienden van Effatha nauw betrokken bij de bouw en inrichting van een dovenschool met internaat voor ruim 70 kinderen met gehoorproblemen, die daar van de leeftijd van vijf tot zestien jaar kunnen leren en verblijven.

Kostschool voor verstandelijk beperkte kinderen
‘The Apanga School’ in Dhading Bensi is de enige zorgorganisatie voor verstandelijk beperkte kinderen in Dhading. De kostschool biedt onderdak en onderwijs aan 26 kinderen variërend in de leeftijd tussen 8 en 24 jaar. Diyo Nepal steunt deze school met sport- en onderwijsmateriaal.

Vrijwilligersintroductie in Kathmandu

De veldwerkers zetten graag vrijwilligers uit Nederland en de rest van Europa in om te helpen bij diverse activiteiten.Lees meer…

Dat kan variëren van les- of workshops geven tot scholen en ziekenhuizen opknappen. Hiervoor organiseren ze onder andere speciale vrijwiligersreizen. Naast dat de vrijwilliger aan de slag gaat, ontvangt die in de hoofdstad een meerdaagse introductie over de cultuur, taal en religieuze aspecten van Nepal.

Lopende projecten zelfredzaamheid

Startup

De veldwerkers stimuleren families om een extra bron van inkomsten aan te boren. Regelmatig praten ze tijdens huisbezoeken en bijeenkomsten over de talenten die ze bij een dorpsgenoot zien. Lees meer…


Als iemand een voornemen heeft, dan helpt Diyo Nepal met een startkapitaal in natura. Bijvoorbeeld een naaimachine voor een naaiatelier of een hamermolen voor een molenaar. Daarnaast werken we mee aan een (fok)programma waarbij een familie een drachtige geit of buffel ontvangt op voorwaarde dat het lam of kalf wordt doorgegeven aan een andere familie.
Met een drachtige geit kunnen twee families extra inkomsten ontvangen. Een drachtige geit kost in Nepal ongeveer 70 euro. Houd je binnenkort een feestje en weet je niet wat je zult vragen? Vraag of je gasten willen bijdragen aan de sponsoring van een drachtige geit of buffel.

Home Stay- ontvangst van vakantiegasten

Een aantal vrouwen biedt onderdak aan toeristen, nadat Diyo Nepal hen heeft geholpen met de benodigde sanitaire voorzieningen in hun huis. Lees meer…


Met dit homestay-project (bed en breakfast) wisselen ze kennis uit en verdienen de gastgezinnen een aanvulling op hun inkomen.

Lopende gezond- en welzijnsprojecten

Biogasinstallatie

Hout is nog steeds te belangrijkste energiebron in Dhading , met ontbossing en hevige moessons tot gevolg. Biogasinstallaties zijn een geschikt en betrouwbaar alternatief en heeft belangrijk gezondheidsvoordelen. Lees meer…


Door over te schakelen op een fornuis met biogas hangt er veel minder rook in het huis en valt veel zwaar werk weg.. Een eenvoudige biogasinstallatie voorziet een gezin van voldoende gas om de maaltijden te kunnen koken. Een prachtige oplossing die al toegepast kan worden bij gezinnen met mest van één buffel. In 2010 hebben onze veldwerkers de eerste biogasinstallatie aangelegd en is ook een toilet geplaatst, met afvoer naar de biogasinstallatie. We proberen elk jaar een 1 of 2 gezinnen te helpen met de financiering en aanleg van een biogas installatie De gezinnen koken niet allen gezonder, maar hebben daarnaast een betere bemesting voor hun land.

Diyo Nepal wil elk jaar graag 1 of 2 biogasinstallaties blijven plaatsen. De aanlegkosten bedragen 700 euro per installatie. Organiseer een inzamelactie en breng dit bedrag bij elkaar namens een vereniging of club. Meditatiegroepen, kerken, rotary’s, vriendenclubs en vele particulieren gingen je daar in voor.


Preventieve gezondheidszorg

Op gezette tijden organiseren de veldwerkers een Health camp op verschillende plekken in Dhading. De bewoners kampen vaak met gezondheidsproblemen. Lees meer…


Vervoer en geld om naar een ziekenhuis te gaan is er meestal niet. Om in de eerste nood te voorzien organiseren we ongeveer om het jaar een health camp met plaatselijke hulp. Artsen en deskundigen met verschillende specialismen werken daaraan mee. Ze doen bij elke deelnemer een gezondheidsonderzoek en geven gezondheids- en voedingsadviezen.

Ananda Home in Katmandu

Ananda Home in is een zorg- en ontmoetingscentrum in Kathmandu. Hier eten en overnachten inwoners van Dhading als ze voor het ziekenhuis of regelzaken in de hoofdstad moeten zijn, een halve dagreis daar vandaan. Lees meer…

Er wonen permanent een aantal zorgkinderen in dit centrum en daarnaast is het de uitvalbasis van de veldwerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Noodhulp

Mensen kunnen in het streekziekenhuisje van Dhading Besi niet geholpen worden bij acute of complexe gezondheidsproblemen of letsel. Dan moeten ze door naar het ziekenhuis in Kathmandu. Veldwerker Shiva is als ver familielid, of in elk geval streekgenoot, de aangewezen persoon om te blijven overnachten.Lees meer…


Meestal komt er ook familie mee, want in Nepal wordt in ziekenhuizen alleen de hoognodige medische zorg verleend. Alle verzorgende handelingen, zoals eten en wassen, doet de familie. Shiva en Ilse helpen vervolgens om de patiënt en familie (vaak analfabeten) te helpen bij het beslissen over behandelingen en de kosten. Regelmatig kost een behandeling meer dan de familie kan betalen. De veldwerkers proberen dan tot een compromis te komen, waarbij de stichting soms een deel mee betaalt.