Stichting Diyo Nepal

Namaste beste Diyo vrienden,

Net als in Nederland is er in Nepal helaas weinig veranderd in de Covid-situatie. Toch valt er weer genoeg te melden over de activiteiten van onze veldwerkers. Ondanks de zware tijd zijn we zelfs enthousiast over de nieuwe initiatieven die afgelopen jaar zijn ontsproten, geheel in de lijn van onze doelstelling. In deze Diyo Update praten we je in bij over de ontwikkelingen in Nepal.
Dank voor je interesse en verbondenheid. Namens het bestuur van Diyo Nepal,
Kees Hazen, voorzitter

 

Nepal Covid-update

In Nepal zijn de lockdown beperkingen formeel nog onverminderd van kracht, echter houden steeds minder inwoners zich aan de strenge regels. Er wordt volop gewinkeld en scholen zijn (weer) open. Alleen entertainment (o.a. bioscopen) is gesloten. Wat er nog over is aan horeca en hotels, is (deels) geopend. Een jaar geleden droeg elke Nepali één of zelfs meer mondkapjes, de laatste weken loopt nog 70 tot 80 procent van de mensen met een mondkapje over straat. Bij sommige winkels wordt nog de lichaamstemperatuur gemeten en staan er desinfectie-palen.
De regering laat de uitvoering geheel over aan de lokale overheden. De president of premier hebben nog geen enkele ‘coronatoespraak’ gehouden. De lockdown is het afgelopen jaar een paar keer opgeheven en weer ingesteld. Eigenlijk weet niemand wat precies de bedoeling is.
Er is een start gemaakt met het vaccineren van zorgpersoneel en ouderen, echter kon de regering slechts voor een paar procent van de bevolking vaccin inkopen.
In Kathmandu is eten duur geworden, de voedselprijzen zijn het afgelopen jaar erg gestegen. Vreemd genoeg zien de boeren daar nauwelijks iets van terug.

Niet ziek, wel kwetsbaar

Over de werkelijke besmetting in Nepal is weinig bekend, er wordt weinig getest door een gebrek aan materiaal. De ziekenhuisbezetting en het sterftecijfer zijn vooralsnog niet zorgwekkend. Wellicht komt dit door de grote uittocht vanuit Kathmandu en andere grote steden. Door het wegvallen van het toerisme kwamen veel stadsbewoners zonder inkomen te zitten en zochten hun heil bij familie in de bergdorpen, waardoor het in de dichtbevolkte plaatsen relatief rustig is.
Door deze ‘exodus’ is de voedselnood niet meer zo hoog als vorig jaar om deze tijd. Een kookgroep bereidt namens onze stichting nog wel dagelijks maaltijden in Kathmandu, maar de doelgroep wordt steeds kleiner. In Dhading sluimert de nood wel door: in januari deelden onze veldwerkers er nog noodpakketten en maaltijden uit.
Overigens kampen de veldwerkers, die zich geheel vrijwillig inzetten voor Diyo Nepal, zelf ook met toenemende problemen in hun levensonderhoud. De meesten werkten in de toeristenbranche, en hebben het afgelopen jaar hun spaargeld moeten aanspreken. Dankzij persoonlijke giften van vrienden in het buitenland kunnen ze nog boodschappen blijven doen...

Lespakketten voor afgelegen gebieden

Sinds de instelling van de eerste lockdown in maart 2020 konden de kinderen niet meer naar school. De scholen met kinderen van welgestelde gezinnen hadden voorzieningen voor online onderwijs.
Voor heel scholen was dat echter niet weggelegd, zeker niet voor de scholen in Dhading. Zij hebben gedaan wat ze konden. Grote zorgen waren er echter om de scholen in hogere en afgelegen gebieden. Niet alleen van die in Dhading, maar ook in andere districten. Samen met de Nepalese overheid en verschillende grote en kleine ontwikkelingsorganisaties zijn er voor deze kinderen lespakketten samengesteld. Veldwerker Ilse was bij de ontwikkeling hiervan betrokken. Bovendien kon Diyo Nepal dankzij de ontvangen donaties bijdragen aan de verspreiding van 160.000 pakketten aan kinderen in heel Nepal.

Ondersteuning schoolkinderen

Een grote groep donateurs draagt sinds de oprichting periodiek bij aan ons fonds dat de schoolkosten van ongeveer 60 kwetsbare kinderen sponsort.
Sinds 2015 (de aardbevingen) is een deel van deze kinderen met hun ouders naar Kathmandu verhuisd, in de hoop daar een beter bestaan op te kunnen bouwen, en zitten sindsdien daar op school. De laatste tijd trekken weer veel gezinnen terug naar de dorpen. Het kan goed zijn dat kinderen weer terug komen naar Kathmandu. We bekijken opnieuw de belangen van alle sponsorkinderen. Wie heeft hulp nodig en waar? Daarmee maken we de balans op of er nog financiële ruimte is voor meer kinderen. Voorop staat dat elke donatie-euro voor 100 procent wordt ingezet voor de educatie van kinderen in of uit Dhading.

Nieuw elan doelen Diyo Nepal

Sinds 2008 werken de veldwerkers in ons werkgebied Dhading aan drie doelen:
• vergroten van toegang tot scholing en educatie
• verbeteren van de leefomstandigheden
• versterken van de zelfredzaamheid.
Onze veldwerkers in Kathmandu hebben afgelopen jaar samen met andere ouders een school met holistische visie (vrije school) opgericht. Het opzetten en runnen van een school valt buiten de doelstellingen van Diyo Nepal. Echter blijkt dit inmiddels een succesvolle ‘werkplaats’ om mensen in Dhading verder te ontwikkelen (zie volgend bericht). Omdat met deze ‘Himalaya Waldorf school’ een belangrijke doelstelling van de stichting nieuw elan krijgt, zijn we nauw betrokken bij wat er in en om de school gebeurt.

 

Oog voor afval

Ook de doelstelling ‘Verbeteren leefomstandigheden’ werpt nieuwe vruchten af. Een voorbeeld: Dorpsbewoners van een dorp aan de grens van Dhading hebben onze veldwerkers om advies gevraagd bij het inzamelen van afval in en om hun dorp. Onder andere door de toename van zwervende mondkapjes ontstond bij hen spontaan het idee om afvalbakken te maken en te plaatsen.
Het is bijzonder dat dorpsbewoners oog krijgen voor afval en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Diyo Nepal vergoedt de kosten van circa 750 euro om het dorp van afvalbakken te voorzien.

Himalaya Waldorf school Kathmandu

Deze private school is in januari 2020 door enkele ouders opgericht, waaronder Shiva en Ilse Sapkota. In juni 2020 hoorde het welgestelde echtpaar Krishna en Sujana, afkomstig uit Dhading, over het pedagogisch plan van deze vrije school en werden enthousiast. Het echtpaar is al nauw betrokken bij een school in Dhading Bensi en één in Kathmandu . Eigenlijk wilden ze er geen derde school bij hebben, maar vanuit idealisme hebben ze besloten om te participeren. Sindsdien besturen zij samen met Shiva en Ilse deze veelbelovende school. Het doel is de komende vijf jaar een volwaardige en toekomstbestendige school op te zetten waar enerzijds kindgericht primair en voortgezet onderwijs (12 leerjaren) wordt aangeboden en anderzijds toekomstige leerkrachten een uitdagende leer-werkplek hebben.
Met name dat laatste effect sluit naadloos aan bij een belangrijk streven van Diyo Nepal: een boost geven aan de onderwijsvernieuwing in Dhading en daarbuiten. Dat kan als leerlingen en leerkrachten van de ‘Himalaya Waldorf school Kathmandu’ hun leerervaringen uitdragen in Dhading.
Diyo Nepal stimuleert sinds haar oprichting het onderling contact tussen een groot aantal scholen in Dhading. Binnenkort neemt naast Krishna ook Shiva zitting in het bestuur van de oudste en grootste school van Dhading Bensi.
Samen hopen zij de komende jaren, van binnenuit, het gedachtengoed van de vrije school op een groot aantal scholen in Dhading uit te dragen. Dat is een grote opgave, want het huidige (academisch) onderwijs staat haaks op de principes van holistisch onderwijs. Bezoek de facebookpagina van deze school en proef de goede sfeer en samenhorigheid die inmiddels met de 60 kinderen en een team van medewerkers is opgebouwd. Kijk voor sfeer filmpjes over de lessen en activiteiten op Facebook (www.facebook.com/Himalaya-Waldorf-School-Nepal-100183514731801)

Waldorf community

Shiva en Ilse kunnen het niet laten om ook in Kathmandu ruimhartig te zijn. Naast de Himalaya Waldorf School huren ze op dit moment een huis waar enkele ouders wonen, die anders geen onderdak zouden hebben. Om van de nood een deugd te maken: er woont om dezelfde reden ook schoolpersoneel. Vrijwel al het ondersteunend personeel (keukenstaf en andere hulp) komt uit Dhading. Met hun aanstelling lukt het om hen verder te helpen in deze crisistijd. De kokkin kan ook goed naaien en heeft de schoolkleding van de juffen gemaakt, dat leverde haar weer extra inkomen op.

 

Bestuurswisseling

Binnenkort publiceren we de financiële verantwoording van het uitzonderlijke jaar 2020. Dan zullen we ook het nieuw gevormde bestuur voorstellen. Want enkele maanden geleden zijn twee enthousiaste en begripvolle mensen toegetreden en hebben we afscheid genomen van prachtmens Margriet Bunnik. Meer hierover op een later moment.

Stichting Diyo Nepal
Dykswal 57, 9289 JA Drogeham
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
Om de nieuwsbrief op te zeggen of om uw abonnement te veranderen, klik hier.